Algemene beschouwing bij begroting 2019

Voorzitter, Collega`s, College,

Inleiding

Sinds de verkiezingen van afgelopen maart is er veel verandert in de Vlaardingse manier van besturen. We hebben een college zonder politieke binding, een rompakkoord en een raadsprogramma. Alle vastgesteld om de raad in positie te zetten en de raad te laten besturen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft echter niet het gevoel dat wij aan het besturen zijn, noch het gevoel dat de raad in positie staat. Het heeft de nodige moeite gekost om na de verkiezingen een college te vormen. Het is er gekomen maar het werkt niet echt lekker samen en het heeft zichzelf in de pers als zielloos bestempeld, wij vinden dat zorgwekkend. Het rompakkoord, is eigenlijk pas tot stand gekomen toen de raad het college op afstand zetten en zelf de onderwerpen en ambities is gaan formuleren. Het raadsprogramma zonder enkele financiële onderbouwing en zonder advies van het college, uiteindelijk vastgesteld zonder enige inspraak van onze inwoners door slechts 2/3 van de raad aangenomen, dan moet je in onze beleving achter je oren gaan krabben. U zou zich zelfs moeten afvragen of we wel zo “bestuurlijk vernieuwend” werken?

De begroting 2019

Financiën en bestuur

Voor ons ligt de begroting 2019, een begroting die gemaakt is door de raad zoals de wethouder financiën zo mooi zegt. Collega Boers zei het van de week al correct op de radio, dat is natuurlijk niet echt zo want de raad heeft er daadwerkelijk geen letter aan geschreven. De begroting moet een vertaling van het raadsprogramma zijn en daar zit nu net het probleem! Je kunt als raad natuurlijk vol goede moed aan een “bestuurlijk vernieuwend” avontuur gaan beginnen maar wanneer dan halverwege blijkt dat het financiële toekomst perspectief stukken minder rooskleurig is, dan moet je wel bijsturen natuurlijk! Nu snappen wij best dat het een beetje pijnlijk is dat u hierop geattendeerd moest worden door een paar ervaren raadsfracties, i.p.v. de wethouder financiën, maar dat ontsloeg u niet van de plicht om het raadsprogramma bij te sturen maar dat vond 2/3 van deze raad, en het college overigens, nergens voor nodig. Het resultaat ligt nu voor u, een sluitende begroting, nou ja sluitend, er is bijna geen euro extra opgenomen om het raadsprogramma uit te kunnen voeren. Het is hoofdzakelijk het oude visieloze beleid. Voor het meerjarig perspectief is mondjes maat wat opgenomen onder het motto;

We kunnen het nog niet exact begroten want we weten nog niet welke keuzes de raad gaat maken. Collega`s haal uw hoofd uit het zand! Er is niet eens voldoende budget opgenomen om minimale versies van plannen uit te voeren, laat staan dat u een duurdere variant kiest! Is er dan helemaal geen geld beschikbaar? Natuurlijk wel! Je kan het alleen niet vinden in deze begroting omdat je een doorkijk mist in de taken die eronder liggen. De startnotitie inventarisatie bovenwettelijke taken komt pas in het tweede kwartaal van 2019 want die heeft u in uw wijsheid naar achteren geschoven in het raadsprogramma!

Vervelende hieraan is natuurlijk wel, dat om geld vrij te maken voor uw verlanglijstje u eerst iets moet wegbezuinigen uit het huidige takenpakket.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt het bijna lachwekkend, als het niet zo zorgwekkend zou zijn, dat er maar liefst bijna 40 moties en amendementen, op deze door de raad “gemaakte” begroting ingediend worden vanavond. Deels zijn dit wensenlijstjes, deels reparaties van slecht beleid en deels reparaties van niet uitgevoerd aangenomen beleid notabene. Vooral over het laatste hebben wij eigenlijk de pest in. Het college kan altijd een foutje maken, zeker wanneer er een wisseling van de wacht is, maar wanneer het college hier dan op gewezen wordt moeten zij hun fout herstellen. Gewoon even een erratum sturen en de begroting aanpassen. Wat is dit voor raar gedrag dat we dit moeten amenderen. En nog belangrijker; collega`s waarom pikken jullie dit gedrag? De raad beslist, het college voert uit! Doordat u zich hier niet ferm over uitgelaten heeft zal de PvdA straks deze amendementen neerleggen om de fouten te herstellen.

Voorzitter,

De tijd ontbreekt mij om over alle programma`s inhoudelijk iets te vinden maar onze mening is, denken wij, al duidelijk genoeg. De moties en amendementen die VV2000/Leefbaar Vlaardingen mede indient behelzen, onderzoeken, reparaties, burgerparticipatie en verantwoordelijk bestuur.

Gezien de besluitenlijst van gisteren vragen wij de collega`s een uitspraak te doen over het volgende.

In de begroting staat opgenomen dat de regionale Woonvisie leidend is voor de herijking van Actie Plan Wonen. Aangezien de overige regio gemeenten zich in de afgelopen jaren nagenoeg niet aan door hen gemaakte afspraken hebben gehouden vinden wij dit een zorgelijk. Leefbaar is van mening dat wij in eerste instantie over ons eigen woonbeleid gaan binnen de kaders van de wetgeving uiteraard. Hoe denkt u hierover?

De raad heeft de afgelopen jaren veel taken gedelegeerd aan het college. Nu menen wij ons te herinneren dat er in de vorige periode een lijstje is toegezonden. Helaas hebben wij het lijstje nog niet terug kunnen vinden. De vraag is uitgezet maar tot op heden... Kan het college zich dit lijstje nog herinneren en zouden zij deze per direct aan de raad kunnen sturen? Wij hechten er waarde aan dat de raad precies weet waar ze wel of niet over gaan binnen onze besluitvorming.

Wat dierenwelzijn en de dierenambulance betreft zal ik het een en ander toelichten bij het indienen van een amendement.

*De dierenambulance een organisatie die zich net als het dierenopvangcentrum met veel enthousiaste vrijwilligs inzet voor de dieren in Vlaardingen. Om de dierenambulance in staat te blijven stellen om hun werkzaamheden uit te voeren zijn wij samen met GroenLinks, BvV, SP, PvdA, AOV, ONS en SBV van mening om hier een bescheiden budget voor beschikbaar te stellen. Om direct alle zorgen weg te nemen, er verandert hierdoor niets aan de afspraken met het dierenopvangcentrum in 2019. Verder zijn wij van mening dat de nota dierenwelzijn, de beschikbaar gestelde financiële middelen en de daarbij horende overeenkomsten wel sterk veroudert zijn. Wij vragen de raad en het college middels dit amendement ook om hier in 2019 mee aan de slag. Naast de dierenambulance en het dierenopvangcentrum bestaan er nog vele vrijwilligers die zich via diverse organisaties inzetten voor dierenwelzijn in Vlaardingen en ook hiervoor vragen wij uiteraard aandacht in het amendement.*

Dan de fusie van de bibliotheek, de pittige mening die mevr. Solleveld van de PvdA straks met u zal delen doet zij mede namens Leefbaar!

De zorg

voorzitter,

Collega`s, de wachtlijsten binnen jeugdzorg lopen alleen maar op. Is de Vlaardingse jeugd helemaal losgeslagen? Wat denkt u?

Stroomopwaarts is nog steeds stroomafwaarts. Daar brengt geen PSO certificering verandering in. Mensen vallen nog steeds tussen wal en schip, de schuldhulpverlening is nog steeds niet op orde, inwoners leven onnodig in armoede en jaarlijks steekt de gemeente miljoenen extra in deze organisatie. Waar zijn we mee bezig?

Hoewel dit alles speelt is de sinds 2015 beloofde monitor, die de raad in staat stelt om haar beleid te kunnen monitoren en bij te sturen, er anno 2019 nog steeds niet!

Dan de WMO, Mevr. de Jong van het AOV zal hier straks in haar bijdrage dieper op ingaan en zij spreekt hierover ook namens Leefbaar.

Tot slot,

Het is duidelijk dat VV2000/Leefbaar Vlaardingen zich grote zorgen maakt, aangenomen beleid wordt niet uitgevoerd, geld is minimaal beschikbaar, ondersteuning en verantwoordelijkheid vanuit het college is er nauwelijks en dat met een hoofdzakelijk onervaren raad is vragen om problemen!

Wij voorzien dat het oplossende vermogen van deze raad zich zal beperken tot het verhogen van de gemeentelijke lasten om zo hun wensenlijstjes uit te kunnen voeren. Dit terwijl ten tijde van de economische crises WOZ waardes nauwelijks naar beneden zijn bijgesteld en jaarlijks gewoon de macronorm verhoging is toegepast. Inmiddels begint de gemeente Vlaardingen een dure gemeente te worden om in te wonen, maar de taken zoals goed onderhoud aan wegen en groen, goede zorg, een fatsoenlijke Binnenstad, een prettig vestigingsklimaat voor ondernemers en inwoners, fatsoenlijk parkeerbeleid en veilig over straat kunnen, worden in deze begroting door raad en college niet opgelost!