Bijdrage Meerjarenbegroting 2016-2019

Begroting 2016

Voorzitter,

Toen VV2000/Leefbaar Vlaardingen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 Pipi Langkous citeerde met 2 maal 3 is 4 was dit bedoeld als aandachtspunt voor het college. Helaas constateren wij dat het college deze begroting exact op deze boekhoudkundige manier heeft ingevuld en dat is echt van de zotte!

Nog achterlijker is dat wij vanavond een begroting staan te behandelen die inmiddels is achterhaald door de gisterenmiddag laat ontvangen voortgangsrapportage die de raad volgende maand pas gaat behandelen over de volgorde der dingen gesproken! Maar goed, u verwacht een bijdrage op de nu voorliggende meerjarenbegroting.

De begroting 2016-2019

In eerste instantie lijkt deze begroting lekker overzichtelijk. Dat kan ook niet anders want de begroting is in tijd een van een paar jaar kwa volume gehalveerd. Voor de onervaren lezers een stuk makkelijker maar voor de financiële tijgers in de raad een drama!

Door niet meer alles in de begroting op te nemen moeten wij nu uit de lopende begroting 2015, de jaarstukken 2014, de voorjaarsnota 2015, de voortgangsrapportages met bijbehorende begrotingswijzigingen 2015 en de nu voorliggende begroting 2016 alle informatie aan elkaar linken en controleren of u tot een reële meerjarenbegroting 2016-2019 bent gekomen.

Wij hebben u al eerder aangegeven dat wij het goed zat zijn om 2 maal per jaar op deze wijze spoorzoekertje te moeten spelen. U maakt het ons onnodig lastig! Leefbaar Vlaardingen heeft in het afgelopen jaar regelmatig om informatie gevraagd welke wij bij de begrotingsbehandeling wilden betrekken. Wij geven u enkele voorbeelden:

  • Uitwerking aanbevelingen accountant (o.a. overzicht waarde vastgoedportefeuille)
  • Kwartaalcijfers Sociaal Domein alle onderdelen
  • Evaluatie Cultuurstichting
  • Rapporten Stadsgehoorzaal
  • Uitgaven overzicht Civiel Society
  • Plan investering € 1 milj. organisatie
  • Plan investering € 750.000 Stroomopwaarts
  • Lijst particuliere ontwikkel locaties met bijbehorende ontwikkel wensen van de gemeente per locatie.

Zijn zomaar enkele voorbeelden.

Tot op heden hebben wij niets ontvangen, het college is er nog mee bezig, het college heeft nog geen cijfers, het college kan moeilijk is geven wat er niet is waren uw antwoorden de afgelopen maanden! Kan het college dan even toelichten hoe zij tot deze begroting zijn gekomen voorzitter? Want zonder al die informatie is deze begroting 2016 niets meer en niets minder dan een Black Jack spel waarbij het college gokt op het halen van 21!

Wat valt er verder op

Bij het vaststellen van de begroting 2015 moest de gemeente over een weerstandscapaciteit beschikken van € 35 milj. Bij de voorjaarsnota 2015 is dit bedrag verlaagd naar € 22 milj. en in deze begroting lezen wij dat er nog maar € 20,5 mlj. gereserveerd moet worden. Een verschil van € 14,5 mlj. in 1 jaar tijd.

Daarnaast stelt u voor om de bestemmingsreserve afwaardering gronden vrij te laten vallen van zo`n € 3 mlj. dat zet de teller op € 17,5 mlj. over op de lopende begroting! Uiteraard moest u nog een slordige € 8 mlj. wegpoetsen vanwege de tekorten in 2014 maar er blijft toch een extra pot over van € 9 mlj. op de lopende begroting kunt u dan even uitleggen waarom u verwacht dit jaar af te sluiten met een flut budget vrij besteedbare algemene reserve van € 40.000,-- wat heeft u met die € 9 mlj. gedaan? Wij horen het graag van u want in uw begroting staat het niet.

De vastgoedportefeuille, ook zo bijzonder. Volgens de begroting 2015 bestond de vastgoedportefeuille uit 200 objecten met een verzekerde waarde van € 300 mlj. Deze begroting telt nog 177 objecten met een verzekerde waarde van € 361 mlj. Dus u heeft 23 objecten verkocht maar de waarde van het gemeentelijk vastgoed is in 1 jaar € 61 mlj. gestegen??? Kunt u dat even toelichten?

En voorzitter,

Hoe verhoudt deze verhoging zich tot het realiseren van de bezuiniging van € 236.000,-- op het verzekeringspakket van de gemeente? Volgens deze begroting gaat u die gewoon realiseren.

Voorzitter,

Zoals u weet weigert VV2000/Leefbaar Vlaardingen om mee te doen aan koffiedik kijken. Wij zullen ons dus verder beperken tot de zaken die niet inmiddels achterhaald zijn in deze begroting.

Financiën

Te beginnen bij de verhoging van de gemeentelijke heffingen.
Het college stelt voor om de OZB te verhogen met 4% i.p.v. met de inflatiecorrectie, waarom? Volgens u gaat het financieel goed in Vlaardingen waarom wil u dan bijna € 1 mlj. extra laten betalen?

De afvalstoffenheffing, deze gaat u verhogen want door de invoering van de verbrandingstax en andere extra kosten moet u uw pot aanvullen stelt u. Het bijzondere aan dit verhaal is wel dat u voor 50% eigenaar van Irado bent en jaarlijks een dividenduitkering ontvangt. Echter van deze winstuitkering stort u maar een klein deel in het gesloten circuit en de rest gaat naar de algemene reserve. Waarom stort u niet de volledige winstuitkering in de pot? U zou dan de tarieven helemaal niet hoeven verhogen.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen, u begroot € 600.000,-- en laat dat betalen door de burgers die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, de betalers dus! Waarom wordt deze rekening niet betaald uit de pot armoedebestrijding? Het verlenen van kwijtschelding is namelijk een armoedebestrijdingsmiddel!

Verder onder de kop financiën hoort nog het laten vrijvallen van de bestemmingsreserve afwaardering gronden van bijna € 3 mlj. Het bevreemd ons dat u dit voorstel doet aangezien u de risico`s inschat op € 2,6 mlj. op deze portefeuille. Waarom doet u dan toch dit voorstel?

Veiligheid en handhaving

Vlaardingen wordt regelmatig geteisterd door een inbraakgolf en het gemeentebestuur plaats matrixborden langs de hoofdwegen. Zoiets van houdt ramen en deuren gesloten en bel 112. Wij verwachten meer acties in het nog vast te stellen IVP te lezen. Wij verwachten wat meer oplossingsgericht beleid.

Zorgen om Zorg

In de voortgangsrapportage lezen wij dat het budget van Jeugdzorg en ROGplus op is, de raad moet extra financiele middelen beschikbaar gaan stellen om de kosten van 2015 te betalen. Verder stelt het college dat de financiële consequenties hiervan al verwerkt zijn in de nu voorliggende begroting en dat de voorgestelde budgeten voldoende zijn om de kosten in 2016 te dragen. Graag vernemen wij wanneer het college geïnformeerd is door deze organisaties?

De dak en thuislozenopvang gaat u eenmalig bekostigen uit de Reserve Sociaaldomein. Waarom? Het principe is in=uit. U ontvangt geld van het Rijk, wat heeft u daarmee gedaan?

Civiel Society, budget € 400.000,-- , geen overzicht? Dus onduidelijk hoeveel van dit budget gebruikt is en waaraan. Amenderen is dus op dit moment niet mogelijk en controle op de wenselijkheid van dit budget dus ook niet. Wij zullen hierop terug komen wanneer wij over de juiste toegezegde stukken beschikken.

Wonen

Dit jaar zijn er helaas niet zoveel woningen gebouwd en we weten allemaal hoe dit komt. Echter hebben wij het college al eerder gewezen op de mogelijkheden om juist bij de woningbouwverenigingen een versnelling van Actie Plan Wonen in te voeren onder de nieuwe woningwet van 1 juli 2015. Is het college voornemens om hier iets mee te gaan doen?

Verder constateren wij dat het met het dereguleren van vergunningen niet helemaal vlotjes verloopt. Nog steeds vragen mensen een bouwvergunning aan terwijl deze vaak helemaal niet nodig is. Wij vragen u hier nog eens naar te kijken.

Veelal hebben de vergunningaanvragen ook te maken met het omvormen van 1 woning tot 2 woningen omdat bijvoorbeeld een woningeigenaar zijn ouders in huis neemt en voor hen een aparte woonruimte wil creëren. Volgens VV2000 een goede zaak waar de gemeente alle medewerking aan zou moeten verlenen helaas blijkt de praktijk vaak anders.

Verkeer, parkeren en buitenruimte

In tegenstelling tot de brandbrieven van de provincie en de waarschuwingen van de accountant blijft u niveau sober hanteren op de onderhoudswerkzaamheden van wegen en groen! Hoe groot moeten de risico`s worden voordat u wakker wordt?

Op het product parkeren maakt u nog steeds een vette winst. Over de tarieven 2016 gaan we morgenavond na de begroting praten. Evaluatie en aanpassing van de parkeernota laat echter weer op zich wachten. Wanneer gaat het college nu eens een keer met de raad in gesprek over de parkeernota?

De Blankenburgtunnel, een halve bladzijde in uw voorjaarsnota van in totaal maar 27 pagina`s dik, dan is het toch wel een dingetje, geen woord in deze begroting? Alles inmiddels opgelost door u?

Leefbaar Vlaardingen heeft nog wel een opmerking over deze tunnel. Wij roepen de collega`s op om te komen tot een compromis voor de zienswijze die volgende week vastgesteld moet worden. Wanneer we niet tot een compromis kunnen komen hebben we straks een tunnel bovengronds zonder oren. Wij willen het niet zover laten komen!

Kunst en Cultuur

Onafhankelijke haalbaarheidsonderzoeken naar de toekomst van de Stadsgehoorzaal blijken er niet te zijn en ook een evaluatie op het functioneren van de Kunst en Cultuurstichting blijft uit. Wij hebben het al eerder gezegd, zonder cijfertjes kunnen we het niet reëel beoordelen maar u Black Jacked lekker verder!

Economie

In de voorjaarsnota vraagt u € 90.000,-- voor Actie Plan Economie maar vervolgens komt u er in uw begroting niet meer op terug, heeft u inmiddels andere plannen?

Deregulering en verlichting regeldruk heeft u nog steeds niet gerealiseerd waar zitten de problemen? Op het hele verhaal para commerciële vergunningen komen wij terug bij behandeling APV.

Aansluiting onderwijs en economie op blz. 26 in de begroting. Hoe staat het met de plannen en wanneer kan de raad de eerste resultaten verwachten? U bent tenslotte al voor de verkiezingen met deze plannen begonnen. Heeft dit al geleid tot leerwerkplekken en zo nee, waar zit het oponthoud?

Gemeente en IKV, gelukkig bent u weer aan het bouwen aan vertrouwen. Echter moet gezegd worden dat een vertrouwensbreuk volkomen onnodig was. Al voor de verkiezingen 2014 had het college een plan om meer lokaal aan te besteden. U heeft zelf verzonnen hoeveel u lokaal wenst aan te besteden. Toch blijkt het nu noodzakelijk om te onderzoeken hoeveel lokale aanbestedingen u daadwerkelijk gedaan heeft.

Het aanbestedingsbeleid moet nu nog aangepast worden en er moet onderzocht worden hoe het mogelijk is dat u een ondernemer zonder de door u gewenste certificering werkzaamheden heeft laten uitvoeren. Alsof dit alles niet triest genoeg is wijzen college en sommige coalitie partijen met de vinger naar een ambtenaar want ja, u raadt het al, die heeft het fout gedaan! Ronduit schandalig!!!! Verantwoordelijk in deze is het college zoals zij verantwoordelijk zijn voor alle successen en dus ook voor alle debacles!

Tot slot,

Een advies, voeg een lijst toe met lopende investeringen en overweeg om de MIP weer in te voeren. Denk aan projecten zoals herstructurering Vergulde Hand (2015) budget staat op 2015 maar uitvoering project is 2016 en Sporthal Westwijk (2017) staat uitvoerig beschreven in de Voorjaarsnota 2015 maar ontbreekt in de begroting. Zo zijn er tal van voorbeelden.

Het college ziet uit naar een constructief en inhoudelijk debat over deze begroting vandaag en morgen. Wanneer het college morgenmiddag antwoordt geeft op de door ons gestelde vragen zullen wij het door hen zo gewenste debat leveren!